Om Universitetstyret

Studentene i styret velges i direkte personvalg hver vår, med alle semesterregistrerte studenter ved UiB som valgkrets og potensielle kandidater. Studentenes oppgave er særlig å gi uttrykk for studentenes syn i saker som er forelagt Universitetsstyret og sørge for at studentenes interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, men likevel se dette i sammenheng med universitetet som helhet. Studentparlamentet har ingen myndighet over studentrepresentantene i Universitetsstyret, men de er avhengig av et godt samarbeid med studentdemokratiet for å få gjennomført saker av viktighet for studentene.