OM STUDENTPARLAMENTET

HVA ER STUDENTPARLAMENTET?

Studentparlamentet består av 31 studenter som skal representere UiB-studentenes samlede stemme opp mot rektoratet, og utad mot politikere og i media. 24 av representantene velges ved listevalg og hvert fakultet oppnevner en representant ved deres allmøter.

SP arbeider for å ivareta UiB-studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet og andre aktuelle aktører. Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiB, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker.

For å få gjennomslag for Studentparlamentets saker jobber AU aktivt opp mot Universitet i Bergen, Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), Bergen Kommune, media, sentrale myndigheter og Norsk Studentorganisasjon. AUs medlemmer er også representert i ulike styrer, råd og utvalg.